Bruksvilkår

1

Om Norsk Lysingsblad

Staten gir ut ett offentlig lysningsblad. Navnet skal være Norsk lysingsblad, jf. lov om Norsk lysingsblad, § 1. Norsk lysingsblad blir publisert elektronisk. Bladet tar inn lysninger som skal eller kan kunngjøres med hjemmel i lov.

Lysingsbladet publiserer kunngjøringer om proklama, kunngjøringer om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og mortifikasjonssaker. I tillegg blir en rekke andre saker kunngjort som forkynninger, der klagemotparten ikke har kjent adresse etter domstolloven § 181, kunngjøringer etter tinglysningsloven § 38 a og utlegging til offentlig ettersyn av konsesjonssøknader med videre.

2

Kunngjøringstidspunkt

Kunngjøringer som kommer på innsendingsskjema eller e-post blir publiserte innen neste arbeidsdag, dersom ikke annet er avtalt. Kunden får bekreftelse på at skjema eller e-post er mottatt og ett saksnummer for mulig oppfølging. I bekreftelsen blir det vist til bruksvilkårene. Kunngjøringer som blir sendt inn på papir (per post), blir publiserte innen fredag den uken de er mottatt.

3

Kunngjøringstid

Kunngjøringer i Norsk lysingsblad ligger ute synlig og for søk i et avgrenset tidsrom, ut fra tidsavgrensningen for krav i de ulike kunngjøringene. Se under hver utlysningstype hvor lenge sakene ligger åpne for søk. Har du behov for å vite om og når en sak ble publisert, kan du kontakte Norsk lysingsblad på 800 30 300.

3.1

Proklama

Etter ny lov skal kunngjøring i Norsk lysingsblad skje bare en gang (Fra 01.01.2021). Frem til den tid blir et proklama kunngjort to ganger med syv dagers mellomrom.

Fristen for å sende inn krav til bostyrer, er på seks uker etter siste kunngjøring (lokalavis eller Norsk lysingsblad), jf lov om arv og dødsboskifte § 102.

Etter tre måneder er ikke kunngjøringen lenger synlig i Norsk lysingsblad.

3.2

Gjeldsforhandlinger

Kunngjøring skal skje ved oppstart av gjeldsforhandlinger, jf. lov omfrivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner.

Gjeldsforhandlinger skal være gjennomført innen ett år etter oppstart.

Etter ett år er ikke kunngjøringen lenger synlig i Norsk lysingsblad.

3.3

Mortifikasjoner

Kunngjøring skal skje første virkedag i måneden, og fristen for å sette frem krav skal være to måneder, jf Lov om mortifikasjon av skuldbrev m.v.

Etter tre måneder er ikke kunngjøringen lenger synlig i Norsk lysingsblad.

3.4

Andre kunngjøringer

Kunngjøring fra domstolene og namsmannen har ein svarfrist på fire uker etter utlysningen i Norsk lysingsblad, jf lov om domstolene.

Kunngjøring etter lov om tinglysing har ordinær svarfrist på fire uker etter utlysningen i Norsk lysingsblad.

Andre kunngjøringer kan ha andre frister.
Etter tre måneder er ikke kunngjøringen lenger synlig i Norsk lysingsblad.

4

Kostnader

Det er gratis å sette inn, lese og abonnere på kunngjøringer i Norsk lysingsblad.

Uttrekk av registeret er en betalingstjeneste som krever egen skriftlig avtale.

5

Informasjonssikkerhet

Norsk lysingsblad skal ivareta grunnleggende krav om informasjonssikkerhet.

6

Behandling av personopplysninger (databehandleravtale)

Kunden (innsender av informasjon) er behandlingsansvarlig for personopplysninger i kunngjøringer som blir tatt inn i Norsk lysingsblad.

Digitaliseringsdirektoratet (991 825 827) ved Norsk lysingsblad, opptrer som databehandler for kunden når Norsk lysingsblad publiserer og arkiverer kunngjøringer som inneholder personopplysninger.

7

Oppsigelse

Kunden kan si opp sin avtale med Norsk lysingsblad med en måneds skriftlig varsel.
Lysninger som er publiserte, vil likevel stå ut lysningstiden. Norsk lysingsblad vil også ha informasjonen om at lysningen er publisert. Innholdet i lysningen er det kunden som er ansvarlig for.

Norsk lysingsblad kan ikke behandle personopplysningene på annen måte enn det som er nødvendig for å oppfylle plikter etter disse bruksvilkårene. Dette omfatter publisering av kunngjøringer, mulighet for abonnementsløsning og arkivering etter avsluttet publisering for å sikre notoritet overfor kundene.

Norsk lysingsblad skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Ved henvendelser fra den registrerte, skal den registrerte visest til kunden. Kunden kan pålegge Norsk lysingsblad å rette feil i publiserte kunngjøringer eller slette personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Kunden kan pålegge Norsk lysingsblad å stanse behandling av personopplysninger. Dersom det ikke går frem av pålegget, skal lysninger som er publiserte stå ut lysningstiden.