Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
27.07.2020
Tekst
Mogelege rettshavarar til pantobligasjon pålydande kr 6 000 000 med DDB AS som rettshavar, tinglyst 25.10.1996 med dokumentnummer 7540 med pant i gnr. 3 bnr. 605 i 1121 Time kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innan 2 – to – månader etter kunngjeringa i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil heftet bli sletta. Dette følgjer av tinglysingslova § 32a.