Ifølge gjeldsordningsloven skal åpning av gjeldsforhandlinger og frivillige eller tvungne gjeldsordninger registreres i Gjeldsordningsregisteret i Brønnøysund. Registeret inneholder bare opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandling og -ordning, ikke om de økonomiske forhold som ligger til grunn.

I Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) står det:
Straks etter at gjeldsforhandling er åpnet, skal det rykkes inn kunngjøring om det i Norsk Lysingsblad med oppfordring til enhver som har fordring mot skyldneren, om å melde sitt krav til namsmannen innen tre uker etter kunngjøringen. Når særlige grunner foreligger, kan namsmannen fastsette en lengre frist, dog høyst 6 uker.

Du kan se loven på www.lovdata.no