Tittel
Forliksrådet i Oslo - Avd. 1: Sak nr. F2019-072836
Type
Forliksklage
Poststed
0125 OSLO
Publisert dato
30.07.2020
Utlyser
Forliksrådet i Oslo - Avd. 1
Beskrivelse

Utdrag av forliksklage under behandling ved Forliksrådet i Oslo - Avd. 1:

Sak nr. F2019-072836

Klager: Staten v/Nav Innkreving, , 9917 Kirkenes, Org.Nr. 00550327627

Klagemotpart: Erxhan Ademi. Sist kjente adresse: Tränsgatan 1, Lgh 1202, 254 61 Helsingborg, Sweden

Klageren har tatt ut forliksklage mot klagemotparten med krav om betaling av kr. 406474,00 med tillegg av lovlige renter og omkostninger.

Klagemotparten pålegges å inngi skriftlig tilsvar til forliksrådet innen 18.09.2020 om klagerens krav godtas eller ikke. Inngis ikke tilsvar innen tilsvarsfristen kan fraværsdom bli avsagt på grunnlag av klagerens fremstilling av saken.

Da klagemotparten ikke har kjent oppholdssted skjer forkynningen etter domstolloven § 181. Forliksklagen med pålegg om tilsvar regnes som lovlig forkynt etter å ha vært oppslått på rettsstedet i 4 uker.

Dokumentene kan hentes på forliksrådets kontor i Pilestredet 19, 0033 Oslo. På anmodning kan dokumentene sendes til klagemotparten på oppgitt ny adresse.